جهادگر عزیز،
پیرو اطلاع رسانی قبلی و در جهت افزایش خدمات سامانه به شما و افزایش بهره وری زحمت های ارزشمند شما جهادگران عزیز، سامانه در دست بروزرسانی بوده و
تا اطلاع ثانوی و اتمام فرآیند بروزرسانی امکان بهره بردای از این سامانه میسر نمی باشد.